Fairplay & ethische code

Zoals het spreekwoord zegt: “goede afspraken maken goede vrienden”. Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat dit spreekwoord ook van toepassing is op onze vereniging.
Om de goede werking van onze vereniging in alle omstandigheden te kunnen waarborgen, dienen er dan ook best op voorhand enkele spelregels te worden vastgelegd tussen de spelers/speelsters, de trainers en de leden van het jeugdbestuur.

Deze regels hebben wij voor u samengevat in een kleine ethische code die van toepassing is voor alle spelers/speelsters die zich wensen aan te sluiten bij Bree Basket. Het doel van een dergelijke code bestaat erin om vervelende extra-sportieve problemen  te vermijden zodat iedereen zich met hart en ziel kan concentreren op het voornaamste nl. basketballen. Wij zouden dan ook willen vragen om deze ethische regels in de mate van het mogelijke strikt na te leven.

 
In de kleedkamers:
 • De toegang tot de kleedkamers is beperkt tot de voorziene tijdstippen dwz. voor en na de sportprestatie (maximaal 15 minuten voor en na een wedstrijd en/of 
  training). Hierbuiten is de toegang tot de kleedkamers verboden uitgezonderd indien hiervoor toelating werd verleend door een verantwoordelijke van de club 
  (trainer/coach en/of lid van het bestuur).
 • De kleedkamers dienen na elk gebruik volledig te worden opgeruimd en netjes te worden achtergelaten.
 • In de kleedkamers is het rustig en dient overdreven lawaai te worden vermeden.


Voor, tijdens en na de wedstrijden:

 • Iedere speler/speelster dient 30’ voor de aanvang van de wedstrijd in sportkledij ter beschikking te zijn van de trainer/coach. Bij uitwedstrijden dient de speler/speelster tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken locatie en op het afgesproken uur. Indien een speler/speelster door bepaalde omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd, dient de trainer/coach hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Voor aanvang van de wedstrijd dient elke speler/speelster zijn of haar identiteitskaart over te maken aan de verantwoordelijke (meestal in de kleedkamer). Indien de identiteitskaart herhaaldelijk vergeten wordt door eenzelfde speler en/of speelster en de basketbalbond hiervoor een boete aanrekent aan de club, kan de club deze boete eventueel doorrekenen aan de betrokken speler/speelster.
 • Iedere speler moet ter beschikking zijn voor het klaarzetten of opruimen van de installaties in de sporthal.
 • Ook fair-play is belangrijk. Voor, tijdens en na de wedstrijd respecteren de spelers/speelsters dan ook de regels van sportiviteit tov. tegenstrevers, medespelers, coaches/trainers, scheidsrechters, bestuursleden en supporters.
 • Tijdens de wedstrijd worden uitsluitend die dranken ( cfr. water ) gebruikt die door de club worden aangeboden.
 • De wedstrijdkledij die door de club ter beschikking van de spelers/speelsters wordt gesteld, dient met het nodige respect te worden behandeld. Na de wedstrijd wordt elke kledij door de spelers netjes opgeruimd en terug bezorgd aan de verantwoordelijke. Kledij hoort niet op de grond te liggen.
  Door de trainer/coach zal een procedure worden uitgewerkt waarbij iedere speler/speelster om beurt eens verantwoordelijk is voor het reinigen van de kledij van zijn of haar ploeg. De gereinigde kledij dient ruim voor de aanvang van de volgende wedstrijd terug ter beschikking van de trainer/coach te worden gesteld.
   
Voor, tijdens en na de trainingen:
 • Iedere speler/speelster dient 10’ voor aanvang van de training in sportkledij ter beschikking te zijn van zijn trainer/coach.
 • Na de training dient de speler/speelster niet onnodig in de sporthal te verblijven.
 • Indien een speler/speelster door bepaalde omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de training, dient de trainer/coach hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
   

Steeds van toepassing:

 • Bij het uitoefenen van de sportactiviteiten is het dragen van juwelen, uurwerken, oorbellen en/of andere attributen die eventueel letsels kunnen veroorzaken niet toegestaan. Wij raden tevens aan om de nagels van de handen voldoende kort te knippen. Spelers/speelsters met lange haren, dienen een haarband te dragen.
 • De aanwezigheid van waardevolle voorwerpen en/of grote geldbedragen in de kleedkamers dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
 • Uit hygiënische overwegingen is het aangeraden om zich te wassen/douchen na elke sportprestatie.
   
 

 

 

Algemeen:

Eigenlijk zou het gebruik van een beetje gezond verstand het opstellen van deze regels overbodig moeten maken. Toch willen wij erop wijzen dat deze regels belangrijk zijn en dat de naleving ervan belangrijk is om de goede werking van onze club niet in het gedrang te brengen. Bij het niet-naleven van deze regels zal het bestuur dan ook niet nalaten om in te grijpen indien nodig wat kan resulteren in een waarschuwing en in extreme gevallen tot een uitsluiting.

 
Wat alle spelers/speelsters/ouders dienen te weten:
 • Lidgelden dienen binnen de vastgestelde termijn te worden betaald.
 • Bree Basket is een competitief ingestelde vereniging. Dit houdt in dat wij verwachten dat al onze spelers/speelsters aantreden in competitie. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke speler/speelster voor de aanvang van het seizoen over een medisch attest dient te beschikken en dit aan de clubverantwoordelijke/trainer dient over te maken.
 • Ploegafgevaardigden nemen steeds plaats op de spelersbank.
   
Aansprakelijkheden van de spelers/speelsters/ouders: 
 • Vrijwillig toegebrachte schade aan de installaties van de stad Bree en/of het materiaal van Bree Basket kan bij de spelers/speelsters/ouders verhaald worden.
 • De gevolgen van letsels die aangebracht worden aan personen buiten de kader van de sport vallen ten laste van de betrokkene(n).
  nota : letsels die aangebracht worden aan andere spelers/speelsters/derden tijdens de normale uitoefening van de sportactiviteiten vallen binnen het kader van de sport en onder de waarborg van de afgesloten verzekeringen.
 • De spelers/speelsters dienen in alle omstandigheden de reglementen van de Vlaamse Basketballiga na te leven.
 • Scheidsrechtelijke beslissingen en de gevolgen ervan zijn persoonlijk. Opgelopen boetes worden niet door de club gedragen. 

 

 

Enkele opmerkingen