Verzekering & ongevallen

Klik hier voor het AANGIFTEFORMULIER !

 

Iedereen tracht ze te voorkomen, maar toch doen ze zich soms voor buiten onze wil om. Wij hebben het hier over kleine of grote ongevallen tijdens de trainingen en/of wedstrijden.
Jaarlijks storten wij voor elke jeugdspeler een gedeelte van het lidgeld door naar de Vlaamse Basketbal Liga die hiermee o.a. een verzekering afsluit tegen ongevallen bij de maatschappij Ethias. Wij houden er aan om u hier in het kort even mee te delen wat deze verzekering inhoudt (nota: het betreft hier slechts een beperkte samenvatting. Voor meer gedetailleerde gegevens kan U steeds gaan kijken op de website van de Vlaamse Basketballiga bij VBL info – verzekeringen).

 
Deze verzekeringspolis (polisnr.: 45.054.954) voorziet o.a. in de volgende waarborgen/dekkingen voor de leden:
  • De verzekering van de “burgerlijke aansprakelijkheid” dwz. een verzekering tegen de eventuele schade die zou berokkend worden aan derden (onder derden wordt verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan de VZW Vlaamse Basketballiga en haar aangesloten clubs) .
  • Een verzekering “lichamelijke ongevallen”.
     
Waar en wanneer zijn deze verzekeringen van toepassing?

Deze verzekeringen zijn overal ter wereld van toepassing.
De waarborg/dekking “burgerlijke aansprakelijkheid” wordt verleend tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens de verplaatsingen die in het kader van deze activiteiten worden gedaan (!niet op de weg van en naar huis!).
De waarborg/dekking “lichamelijke ongevallen” is van toepassing tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug, zowel tijdens de individuele verplaatsingen als tijdens de groepsverplaatsingen.

 
Wie en wat is er verzekerd?

Tot de verzekerden behoren o.a. de clubs aangesloten bij de VZW Vlaamse Basketballiga en de leden van deze aangesloten clubs.

Onder verzekerde activiteiten worden o.a. verstaan: competities, kampioenschappen, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, vergaderingen, uitstappen, feestelijkheden en groepsreizen (verblijf inbegrepen) georganiseerd binnen de activiteiten van de VZW Vlaamse Basketballiga.
Verzekerde bedragen:
  • Materiele schade: 620.000,00 € per schadegeval.
  • Lichamelijke schade: 5.000.000,00 € per schadegeval.

Nieuwe spelers/speelsters kunnen gedurende een bepaalde tijd de trainingen volgen vooraleer zij een definitieve beslissing nemen mbt. hun aansluiting. Zij zijn verzekerd onder een afzonderlijke polis afgesloten voor niet-leden die actief zijn bij sportpromotionele activiteiten. Hierbij dienen wij wel op te merken dat deze dekking slechts verworven is voor een periode van maximaal 3 trainingssessies.
polisnr. 45.060.247 (de waarborg van deze polis stemt in grote mate overeen met deze van polisnr. 45.054.954).  

Vanaf 01/01/2007 zijn tevens de vrijwilligers verzekerd die actief zijn bij de organisatie en het verloop van een verzekerde activiteit.
polisnr.: 45.160.266 (de waarborg van deze polis stemt in grote mate overeen met deze van polisnr. 45.054.954)


Wat is er niet verzekerd?
 
Uitgesloten zijn schades veroorzaakt aan:
  • Kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen.
  • Aan de gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking gesteld krijgt.
     

Algemene opmerkingen

Bij een eventueel ongeval dient zo vlug mogelijk een aangifte te worden gedaan. Hiervoor zal de coach/trainer of een lid van het jeugdbestuur zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen dat vervolgens zo snel mogelijk dient te worden overgemaakt aan de verzekeraar.